ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Broker >> Dla brokerów >> Dokumenty >> Tajemnica 

 

List :: Tajemnica 

 

 

 

Porozumienie o nieujawnianiu

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Standardy praktyki brokerskiej

Marcin Z. Broda

Standardy praktyki brokerskiej

Jakakolwiek osoba proponująca, stosująca lub wykorzystująca niniejszą umowę w jakimkolwiek celu, w tym jako wzór do własnych lub innych umów, w pełni lub w jakkolwiek ograniczonym zakresie niezależnie od braku lub wprowadzenia w do niej zmian lub dostosowań robi to jedynie i wyłącznie na własne ryzyko.

Porozumienie o nieujawnianiu

zawarte w dniu ........... roku w ............. pomiędzy:

................................. z siedzibą w ..................................
o kapitale akcyjnym ...............................,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym .....................................;
Zarząd spółki:
..............................,
..............................,
..............................,
..............................,
reprezentowaną przez:

 1. .....................................................,
 2. .....................................................,

zwaną dalej Spółką,

a

................................. z siedzibą w ..................................
o kapitale akcyjnym ...............................,
zarejestrową w Sądzie Rejonowym .....................................;
Zarząd spółki:
..............................,
..............................,
..............................,
..............................,
reprezentową przez:

 1. .....................................................,
 2. .....................................................,

zwaną dalej Brokerem,
 1. Niniejszym Strony zobowiązują się:
  1. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony otrzymane w trakcie współpracy niezależnie od form przekazania tych informacji i ich źródła.
  2. Przestrzegać zasadę stanowiącą, że Strona bez zgody Strony drugiej nie będzie rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących współpracy, a w szczególności interesów stron chronionych przepisami prawa.
  3. Podjęcia stosownych przedsięwzięć niezbędnych do zapewnienia ochrony informacji i ich źródła zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
  4. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych w umowach, które zostaną zawarte przez Strony niniejszego POROZUMIENIA lub innych ściśle związanych z przedmiotem współdziałania.
  5. Strony mogą ujawniać informacje jedynie tym pracownikom Stron lub podmiotom gospodarczym, wobec których istnieje prawna kontrola Strony pod warunkiem, że ujawnienie informacji będzie uzasadnione i tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć do niej dostęp dla celów ściśle określonych.
  6. Nie ujawniać faktu współpracy w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych i jakichkolwiek innych niezwiązanych z wykonywaniem czynności określonych w umowach, które zostaną zawarte przez Strony niniejszego POROZUMIENIA lub innych ściśle związanych z przedmiotem współdziałania.
 2. Wymogi zawarte w pkt.1 nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek części informacji przekazywanych przez Strony, które:
  1. Są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszego POROZUMIENIA
  2. Zostały prawnie przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu w stosunku do Stron niniejszego POROZUMIENIA.
  3. Zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.
  4. Strony są zmuszone przekazać z mocy obowiązującego prawa lub prawomocnego wyroku sądowego.
 3. Niniejsze POROZUMIENIE podlega prawu polskiemu.
 4. Niniejsze POROZUMIENIE zostaje zawarte na czas nieokreślony
 5. Niniejsze POROZUMIENIE sporządzone zostaje w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

W imieniu Spółki:

..............................................

..............................................

W imieniu Brokera:

..............................................

..............................................

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.