ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Broker >> Dla brokerów >> Dokumenty >> Umowa 

 

List :: Tajemnica 

 

 

 

Umowa brokerska

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Standardy praktyki brokerskiej

Marcin Z. Broda

Standardy praktyki brokerskiej

Jakakolwiek osoba proponująca, stosująca lub wykorzystująca niniejszą umowę w jakimkolwiek celu, w tym jako wzór do własnych lub innych umów, w pełni lub w jakkolwiek ograniczonym zakresie niezależnie od braku lub wprowadzenia w do niej zmian lub dostosowań robi to jedynie i wyłącznie na własne ryzyko.

Umowa brokerska o współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej

zawarta w dniu ........... roku w ............. pomiędzy:

................................. z siedzibą w ..................................
o kapitale akcyjnym ...............................,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym .....................................;
Zarząd spółki:
..............................,
..............................,
..............................,
..............................,
reprezentowaną przez:

 1. .....................................................,
 2. .....................................................,

zwaną dalej Spółką,

a

................................. z siedzibą w ..................................
o kapitale akcyjnym ...............................,
zarejestrową w Sądzie Rejonowym .....................................;
Zarząd spółki:
..............................,
..............................,
..............................,
..............................,
reprezentową przez:

 1. .....................................................,
 2. .....................................................,

zwaną dalej Brokerem,

§ 1

Strony zawierają niniejszą umowę w intencji zapewnienia przez Brokera Spółce niezbędnych w jej działalności usług konsultacyjnych z zakresu identyfikacji, analizy oraz podejmowania ryzyka, a także pośredniczenia i zawierania przez Brokera w imieniu i na rzecz Spółki wskazanych potrzebami jej ochrony oraz polityką zarządzania ryzykiem umów ubezpieczenia.

§ 2

Zakres niniejszej umowy obejmuje w szczególności:

 1. Ze strony Brokera:
  1. analizę ryzyk występujących w Spółce,
   • identyfikację ryzyka,
   • ocenę ryzyka,
  2. analizę stanu ubezpieczeń,
  3. ocenę możliwości zatrzymania ryzyka,
  4. budowę programu ubezpieczeniowego,
   • określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone,
   • wybór formy i systemu ubezpieczenia,
   • określenie sum bądź limitów ubezpieczenia, franszyz oraz innych technicznych jego elementów,
   • propozycję dogodnych procedur związanych z obsługą programu oraz likwidacją szkód,
  5. uzgodnienie programu ubezpieczeniowego zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,
  6. plasowanie programu ubezpieczeniowego,
   • skonstruowanie zapytania ofertowego do towarzystw ubezpieczeniowych,
   • zbieranie i dodatkową negocjację ofert ubezpieczycieli,
   • wybór zakładu ubezpieczeń,
   • podpisanie polis lub umów ubezpieczenia,
  7. bieżące czynności związane z wprowadzonym programem ubezpieczeniowym,
   • konieczne doubezpieczenia lub zmiany w umowach związane ze zmianami stanu majątku, oraz ryzyka w okresie polisowym,
   • nadzór lub aktywną pomoc w likwidacji szkód,
  8. nadzór nad programem ubezpieczeniowym,
   • ocenę stopnia realizacji zakładanego poziomu ochrony,
   • finansowe osiągnięcia programu ubezpieczeniowego,
   • ogólną ocena działania programu,
  9. analizę całości działań związanych z ryzykami w organizacji,
  10. coroczną ocenę podejścia do problemu ryzyka w Spółce.
 2. Broker zobowiązuje się ponadto do:
  1. podpisania umowy o zachowaniu tajemnicy,
  2. wskzanie osoby odpowiedzialnej za kontakty ze Spółką,
  3. wskazanie stałego, co najmniej .......osobowego zespołu przeznaczonego do prowadzenia czynności i prac na rzecz Spółki,
  4. wykonania przynajmniej czynności i prac wskazanych w §2.1d-h) bez pobierania wynagrodzenia od Spółki o ile w szczegółowym zakresie czynności i prac zgodnie z §3.1. nie zostało wskazane inaczej.
 3. Spółka zobowiązuje się do:
  1. podpisania umowy o zachowaniu tajemnicy,
  2. udzielenia Brokerowi pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich; stosowne pełnomocnictwo będzie Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,
  3. ustanowienie Brokera jedynym przedstawicielem Spólki w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi,
  4. wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z Brokerem,
  5. udzielania wszelkiej pomocy w czynnościach wykonywanych przez Brokera,
  6. dostarczania informacji koniecznych do wypełnienia wskazanych dla Brokera zadań, a w szczególności informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia,
  7. niezwłocznego informowania Brokera o zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki mających wpływ na treść i wykonanie umów ubezpieczenia, a także o wszelkich wypadkach mogących rodzić odpowiedzialność Spółki za szkody wynikłe w związku z tymi wypadkami,
  8. niezwłocznego informowania Brokera o szkodach na osobach lub mieniu objętych umowami ubezpieczenia zawartymi na podstawie niniejszej umowy,
  9. informowania Brokera o ofertach złożonych bezpośrednio Spółce przez zakłady ubezpieczeń oraz agentów ubezpieczeniowych,
  10. zawierania umów ubezpieczenia jedynie za pośrednictwem Brokera o ile w szczegółowym zakresie czynności i prac zgodnie z §3.1. nie zostało wskazane inaczej.

§ 3

 1. Strony odrębnie określą szczegółowy zakres czynności i prac jakie Broker na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności §2.1. zobowiązuje się wykonać. Uzgodnienia takie muszą mieć formę i pisemną i zostać podpisane w formie Dodatku do niniejszej umowy przez osoby wskazane odpowiednio w §2.2.b) oraz §2.3.d).
 2. Szczegółowy zakres musi określać terminy lub czas wykonywania wskazanych w nim czynności i prac.
 3. W przypadku zmian lub uaktualnień szczegółowego zakresu czynności i prac konieczne jest zachowanie formy wskazanej w §3.1.
 4. W przypadku jeżeli czynności i prace wykonane przez Brokera byłyby niewystarczające Spółka może żądać ich uzupełnienia w granicach szczegółowego zakresu wskazanego w §3.1.

§ 4

 1. Broker ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek uchybień w czynnościach i pracach wskazanych zgodnie z zapisami §3.1.
 2. W szczególności Broker ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wskutek jego uchybień przy zawieraniu i obsłudze umów ubezpieczenia (o ile wchodzą one w zakres czynności i prac wskazanych w §3.1) nie zostały wypłacone, pod warunkiem, że szkody te zostałaby pokryte przez zakład ubezpieczeń w przypadku prawidłowo zawartej lub prawidłowo obsługiwanej umowy ubezpieczenia.

§ 5

 1. Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub po jej wygaśnięciu w Spółce lub u osób trzecich, jeśli działał w granicach szczegółowego zakresu wskazanego w §3.1 na podstawie niepełnych lub błędnych danych dostarczonych przez Spółkę.
 2. Punkt poprzedni obowiązuje odpowiednio jeśli broker działał na podstawie niepełnych lub błędnych danych zewnętrznych o ile Spółka została poinformowana, iż dane te mogą być niepełne lub błędne oraz wyraziła zgodę na ich wykorzystanie.
 3. Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub po jej wygaśnięciu w Spółce lub u osób trzecich, jeśli Spółka nie dopełniła obowiązków wskazanych w §2.3, a w szczególności punktach g), h), lub też nie wykonała uzgodnionych i przyjętych przez osoby wskazane odpowiednio w §2.2.b) oraz §2.3.d) pisemnych instrukcji związanych z czynnościami i pracami wskazanymi w §3.1., w szczególności dotyczących doubezpieczeń, zmian w umowach ubezpieczenia lub likwidacji szkód.
 4. Na potrzeby niniejszej umowy przyjmuje się, iż:
  • dane uznaje się za niepełne jeśli Broker nie uzyskał od Spółki wszystkich informacji wcześniej wskazanych przez niego pisemnie, a koniecznych do przygotowania lub wykonania czynności lub prac w granicach szczegółówego zakresu wskazanego w §3.1, oraz poinformował Spółkę przed rozpoczęciem czynności lub prac, do których dane te były niezbędne, że są one niepełne,
  • dane uznaje się również za niepełne jeśli Broker nie uzyskał ze źródeł zewnętrznych wszystkich informacji koniecznych do przygotowania lub wykonania czynności lub prac w granicach szczegółówego zakresu wskazanego w §3.1 oraz poinformował Spółkę przed rozpoczęciem czynności lub prac, do których dane te były niezbędne, że są one niepełne,
  • niedopełnienie obowiązków lub niewykonanie instrukcji przez Spółkę wskazane w §5.3. następuje również jeśli wynikało z winy, w tym winy umyślnej, pracownika Spółki lub jakiejkolwiek osoby, a którą Spółka ponosi odpowiedzialność, a także nieobecności lub braku takiej osoby,
  • niedopełnienie obowiązków lub niewykonanie instrukcji przez Spółkę wskazane w §5.3. następuje również jeśli wynikło w związku z trudnościami technicznymi, brakiem umiejętności, sprzętu lub środków oraz jakiegokolwiek innego powodu, który uniemożliwił Spółce dopełnienie obowiązków lub wykonanie instrukcji.

§ 6

 1. Na Spółce ciąży obowiązek udowodnienia faktu zaistnienia oraz wysokości szkody, za którą Broker ponosi odpowiedzialność, a także błędu lub winy Brokera, która doprowadziła do jej powstania.
 2. W szczególności na Spółce ciąży obowiązek udowodnienia iż:
  • dostarczyła pełne i prawdziwe dane jeśli Broker powołując się §5 niniejszej umowy uwalnia się od odpowiedzialności,
  • dopełniła obowiązki wskazane w §2.3 a także wykonała uzgodnione i przyjęte pisemne instrukcje jeśli Broker powołując się §5 niniejszej umowy uwalnia się od odpowiedzialności.

§ 7

W przypadku niedotrzymania zobowiązania wskazanego w §2.3.j) Broker może domagać się zwrotu wszystkich poniesionych w związku z przygotowaniem, wykonywaniem i prowadzeniem przewidzianych niniejszą umową czynności i prac kosztów, a także odszkodowania za utracone, w związku z niedotrzymaniem przez Spółkę tego zobowiązania, korzyści.

§ 8

Na Brokerze ciąży obowiązek udowodnienia faktu zaistnienia oraz wysokości szkody wskazanej w §7 przy czym Spółka nie może z żadnego powodu odmówić informacji, czy i w jakim zakresie naruszyła postanowienia niniejszej umowy.

§ 9

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zastosowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na każdego roku kalendarzowego.

§ 10

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową winny być ustalane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujących przepisów.

§ 11

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12

Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie lub na zasadach ogólnych przyjętych w k.p.c.

§ 13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

W imieniu Spółki:

..............................................

..............................................

W imieniu Brokera:

..............................................

..............................................

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.