ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Broker >> Kodeks >> Kodeks etyki brokera 

 

 

 

Kodeks etyki brokera

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Brokerzy ubezpieczeniowi jako pierwsi w środowisku ubezpieczeniowym zwrócili uwagę na istotę etyki zawodowej w swojej pracy. Poniżej przedstawiona jest deklaracja uchwalona - po burzliwych zresztą dyskusjach - w czasie I Kongresu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w Sobieszewie.
Warto zwrócić uwagę, czy Twój broker jest sygnatariuszem Karty Sobieszewskiej.

 

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998 r. w Sobieszewie postanawiają przyjąć Kartę zwaną dla upamiętnienia tego faktu:

Kartą Sobieszewską

Uważając, że jednym z podstawowych obowiązków Stowarzyszenia jest działanie w granicach obowiązującego prawa, jednocześnie brokerzy przyjmują, że uczciwe i etyczne postępowanie każdego brokera jest istotne i konieczne dla zachowania dobrego imienia i poczucia jedności środowiska.

Za podstawowe normy etycznego zachowania brokerzy, członkowie Stowarzyszenia, świadomie i dobrowolnie przyjmują:

I. W kontaktach z Klientem broker podejmuje:

 • działania w dobrej wierze, nacechowane szacunkiem i w poczuciu najlepszego wykorzystania swojej wiedzy, mając za podstawowy cel interes Klienta.

II. W kontaktach wzajemnych:

 • każdy z członków Stowarzyszenia, będąc równym wśród równych, cieszy się szacunkiem całego środowiska

 • podważanie dobrego imienia lub naruszanie czci innego brokera jest traktowane jako działanie wymierzone w całe środowisko

 • wszelkie praktyki i działania, noszące znamiona nieuczciwego wzbogacenia się kosztem innego brokera, zasługują na potępienie ze strony całego środowiska.

III. W kontaktach z zakładem ubezpieczeń:

 • broker, poprzez swoje zaangażowanie i profesjonalizm, umiejętnie wykorzystując swoją wiedzę, postępuje uczciwie w stosunku do zakładu ubezpieczeń - dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej pojętego interesu Klienta.

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych - sygnatariusze Karty postanawiają:

 • Broker - członek Stowarzyszenia postępujący uczciwie i etycznie - zawsze może liczyć na wsparcie i ochronę ze strony całego środowiska.

 • Broker - działający z naruszeniem ogólnie przyjętych zasad etycznego i uczciwego postępowania, nie tylko wobec innych brokerów, Klientów czy zakładów ubezpieczeń, ale także wobec osób trzecich, winien być uznanym, dla dobra całego środowiska, niezależnie od podjętych wobec niego innych działań i postępowań, za niegodnego w Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Kodeks etyki zawodowej brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

Kodeks określa standardy etyki zawodowej członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Kodeks zawiera podstawowe zasady etyczne oraz powszechnie uznawane normy, które są przestrzegane w interesie wszystkich stron obrotu ubezpieczeniowego.

Rozpatrywanie roszczeń wobec brokerów wynikające z błędów i nierzetelnego wykonywania zawodu należy do właściwych instytucji. Komisja Etyki Zawodowej rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nieprofesjonalnego i nieetycznego postępowania członków Stowarzyszenia.

Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni przyjmują główne zasady Kodeksu Etyki Zawodowej oraz zobowiązują się do ich przestrzegania w prowadzonej przez siebie dziaalności.

Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być ocenione przez Komisję Etyki Zawodowej jako nieetyczne i spowodować sankcje określone statutem Stowarzyszenia.

Główne zasady etyki zawodowej

 1. Brokerzy działają w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.

 2. Brokerzy prowadzą działalność w dobrej wierze i zgodnie z prawem, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji.

 3. Brokerzy dbają o reputację i dobre imię swojego zawodu.

 4. Podstawą stosunków między brokerami jest równoprawność i wzajemny szacunek.

 5. Dobór kadry, organizacja pracy i wewnętrzna kontrola firmy brokerskiej zapewnią kompetentną i odpowiedzialną obsługę Klienta.

 6. Oświadczenia składane przez brokera lub w jego imieniu, w tym również ogłoszenia publiczne, są jednoznaczne i nie mogą wprowadzać w błąd.

 7. Brokerzy w swoim działaniu kierują się zasadami uczciwego obrotu w stosunku do wszystkich podmiotów.

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.